ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Oferta szkoy


Klasy dla dzieci z autyzmem


Od roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkó Specjalnych Nr 99 dziaaj klasy dla dzieci z niepenosprawnoci sprzon/autyzmem. Sale lekcyjne wyposaone zostay w specjalistyczne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Uczniowie objci s troskliw i fachow opiek nauczyciela-oligofrenopedagoga, asystenta nauczyciela oraz specjalistów. Podstaw ksztacenia uczniów s programy dostosowane do ich moliwoci intelektualnych oraz odpowiednio stosowane rónorodne metody pracy. Dziki temu zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój oraz stwarzamy moliwo wspódziaania z rówienikami. Nasi wychowankowie uczestnicz w zajciach bloku rewalidacyjnego: integracji sensorycznej (SI), logopedii, zajciach dydaktyczno-wyrównawczych, rehabilitacji, zajciach korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej. Na lekcjach stosuje si alternatywne metody komunikacji, szczególnie wane dla dzieci, które nie potrafi posugiwa si mow. Wszyscy uczniowie ze spectrum autyzmu uczestnicz w yciu szkoy, biorc udzia w rónego rodzaju uroczystociach, imprezach i apelach. Rodzice mog liczy na wsparcie pedagoga, psychologa oraz dziaajcego od 2011 roku Klubu RodzicaZespó Szkó Specjalnych Nr 99  

 • realizacja podstawy programowej metodami aktywnymi
 • nauka jzyka angielskiego w nowoczesnej pracowni jzykowej
 • zajcia czytelnicze w bibliotece multimedialnej
 • zajcia pozalekcyjne
  - teatralne
  - internetowe
  - maa gastronomia
  - ekologiczne
 • zajcia z informatyki w pracowni internetowej (stay dostp do internetu)
 • wiczenia na siowni
 • pena oferta rewalidacyjna
 • nauka z wykorzystaniem programów multimedialnych (tablica interaktywna)
 • udzia w konkursach i projektach ogólnopolskich